Įstaigoje vaikai ugdomi pagal 2017 m. atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Žilvičio takeliu".

Keturmečių ugdymui naudojamas ugdymo(si) komplektas YGA GA, parengtas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro parengtą ir išleistą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015).

Penkiamečių ugdymui naudojamas ugdymo(si) komplektas PI KA, parengtas pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015).

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui naudojamas OPA PA priešmokyklinio ugdymo(si) komplektas, parengtas remiantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Dirbant su šiuo komplektu, visos vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) būtinos kompetencijos ugdomos integraliai visos vaiko veiklos metu.

Integruojamos programos: ,,Ikimokyklinio ugdymo gairės", ,,Ankstyvojo amžiaus vadovas tėvams ir pedagogams", ,,Sveikos gyvensenos ugdymas darželiuose", ,,Auginu gyvybės medį" (humanistinis), ,,Po tėviškės dangum" (etninis) ugdymas.