Lopšelio darželio veiklos įsivertinimas

Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo procesas

Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta Varėnos lopšelio-darželio “Žilvitis” veiklos kokybės įsivertinimo grupė.

Atlikdami Platųjį įsivertinimą įstaigos pedagogai analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 – labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai.

Veiklos kokybės įsivertinimo sprendimai grindžiami surinktais, realią lopšelio-darželio situaciją iliustruojančiais, duomenimis ir informacija.

Apžvelgus įstaigos situaciją, išsiaiškinami privalumai ir probleminiai (mažiausiai įvertinti) pagalbiniai rodikliai.

Pasirenkama vienas ar keli rodikliai  giluminei  analizei.

Žilvičio -platusis auditas-2019 -2020 m. m. ataskaita nr.1

Švietimo įstaigos įsivertinimo už 2020m

Švietimo įstaigos įsivertinimo už 2021 m

Bandomasis įsivertinimas už 2022m.