Teisės aktai

Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 
 
Vaiko teisių konvencija. Ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Nr. I-983, Vilnius
 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 
 
Lietuvos higienos normos HN 75:2010 "Istaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"