Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.

Vaiko gerovės komisija savo veiklą grindžia šiais principais:   

 • individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;
 • ·vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;
 • ·vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;
 •  bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;
 •  nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;
 •  konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus. 

Komisijos pirmininkė – Irena Nedzveckienė, psichologė

Komisijos pirmininko pavaduotoja sekretorė  Aušra Sukackienė, logopedė;

Nariai: Inga Sereičikienė, logopedė;

Neringa Kosmanienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Jolanta Gudaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);

Elena Latvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);

Silva Mikučionytė-Bingelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);

Alė Uždavinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);

Nerijus Bakula, meninio ugdymo (muzikos) mokytojas;

Aina Pūtienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);

Ineta Balkuvienė, neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja;

Živilė Stankūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos funkcijos:

 •  teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;
 •  pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su lopšelio-darželio direktoriumi, lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą;
 •  tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
 •  tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą;
 •  svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams;
 • svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

 

VARĖNOS ,,ŽILVIČIO” VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ATESTACIJOS KOMISIJA 

Komisijos pirmininkė – Rimutė Latvienė, Varėnos ,,Žilvičio” vaikų lopšelio-darželio direktorė

Komisijos sekretorė – Irena Nedzveckienė, Varėnos ,,Žilvičio” vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Nariai: Laura Verseckienė, tėvų atstovė;

Agnė Balevičienė, tėvų atstovė;

Alė Uždavinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);

Švietimo skyriaus specialistas.

 LYDERIŲ LAIKAS 3

 Lyderiu gali tapti kiekvienas

Dalyvavome Varėnos savivaldybės pokyčio projekte „Ryšiai ir santykiai siekiant klasės/grupės kiekvieno mokinio/ vaiko pažangos“

Tikslas – atrasti (ar pasinaudoti jau turima patirtimi) ir sukurti tvarių ryšių modelį, kurio pagalba būtų auginama klasės kiekvieno mokinio/vaiko pažanga, t. y. jo asmeninė ūgtis, emocinis intelektas, akademiniai ir kiti pasiekimai.

Varėnos ,,Žilvičio” vaikų lopšelio-darželio įstaigos vidaus įsivertinimo darbo grupė

Nuo 2022 m. veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2021).

IPUMokyklu-veiklos-kokybes-isivertinimo-metodika

Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kaip:

visuminis įsivertinimas  – tai plati lopšelio-darželio veiklos analizė pagal visas septynias veiklos sritis, rodiklius ir juos detalizuojančius kokybės kriterijus. Šis būdas yra skirtas mokyklos veiklos kokybės diagnostikai ir yra pagrindas teminiam mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui;

teminis įsivertinimas – gili, tikslinga, išsami pasirinktos lopšelio-darželio veiklos srities analizė, kurią lopšelis-darželis atlieka norėdama įsigilinti į iššūkius keliančią mokyklos veiklos sritį.

Darbo grupės vadovė: Lina Alubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Nariai: 

Neringa Kosmanienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja).

Irena Nedzveckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Nerijus Bakula, meninio ugdymo (muzikos) mokytojas.