VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.

Vaiko gerovės komisija savo veiklą grindžia šiais principais:   

 • individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;
 • ·vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;
 • ·vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;
 •  bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;
 •  nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;
 •  konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus. 

Komisijos pirmininkė – Irena Nedzveckienė, psichologė

Komisijos pirmininko pavaduotoja sekretorė:  Aušra Sukackienė, logopedė;

Nariai: Inga Sereičikienė, logopedė

Irena Nedzveckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Jolanta Gudaitienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Elena Latvienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Silva Mikučionytė-Bingelienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Alė Uždavinienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Nerijus Bakula, meninio ugdymo (muzikos) mokytojas

Aina Pūtienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ineta Balkuvienė,neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja;

Antanina Bartkevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos funkcijos:

 •  teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;
 •  pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su lopšelio-darželio direktoriumi, lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą;
 •  tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
 •  tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą;
 •  svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams;
 • svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

 

VARĖNOS ,,ŽILVIČIO” VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ATESTACINĖ KOMISIJA 

Komisijos pirmininkė – Rimutė Latvienė, Varėnos ,,Žilvičio” vaikų lopšelio-darželio direktorė

Komisijos sekretorė – Irena Nedzveckienė, Varėnos ,,Žilvičio” vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Nariai: Laura Verseckienė, tėvų atstovė

Agnė Balevičienė, tėvų atstovė

Inga Alekšiūnienė, tėvų atstovė

Alė Uždavinienė, auklėtoja

Švietimo skyriaus specialistas

 LYDERIŲ LAIKAS 3

   Lyderiu gali tapti kiekvienas

Dalyvavome Varėnos savivaldybės pokyčio projekte „Ryšiai ir santykiai siekiant klasės/grupės kiekvieno mokinio/ vaiko pažangos“

Tikslas – atrasti (ar pasinaudoti jau turima patirtimi) ir sukurti tvarių ryšių modelį, kurio pagalba būtų auginama klasės kiekvieno mokinio/vaiko pažanga, t. y. jo asmeninė ūgtis, emocinis intelektas, akademiniai ir kiti pasiekimai.

 

Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio įstaigos vidaus įsivertinimo darbo grupė

Darbo grupės vadovė: Lina Alubauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorė: Neringa Kosmanienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Nariai: 

Irena Nedzveckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Nerijus Bakula, meninio ugdymo mokytojas