LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, pedagogus, kitus lopšelio-darželio bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

 

     VARĖNOS ,,ŽILVIČIO” VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO

                  TARYBA 2019-2020 M.

 

Pirmininkė: Dovilė Volungevičienė, tėvų atstovė

Nariai:

Alė Uždavinienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Irena Nedzveckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Laura Verseckienė, tėvų atstovė;

Gerda Kanaukienė, tėvų atstovė;

Arvydas Kanauka, tėvų atstovas;

Andrius Kosmanas, tėvų atstovas,

Ineta Balkuvienė, neformaliojo ugdymo mokytoja,

Aušrelė Armaitienė, visuomenės atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA - nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

Mokytojų tarybą sudaro visi įstaigoje dirbantys pedagogai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.