Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio – darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio – darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkėSilva Mikučionytė-Bingelienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

  • Renė Karsokienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
  • Jolanta Gudaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  • Agnė Belevičienė tėvų atstovai
  • Laura Verseckienė tėvų atstovai
  • Toma Prakopimienė tėvų atstovai
  • Aušrelė Armaitienė 

PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus. Analizuoja lopšelio – darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. Analizuoja lopšelio – darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą. Kartu su lopšelio – darželio asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis.
 

Lopšelio-darželio pedagogų tarybos tvarkos aprašas