Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkėSilva Mikučionytė-Bingelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)

NARIAI:

 • Renė Karsokienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Jolanta Gudaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)
 • Agnė Belevičienė, tėvų atstovai
 • Laura Verseckienė, tėvų atstovai
 • Toma Prakopimienė, tėvų atstovai
 • Aušrelė Armaitienė, visuomenės atstovė

PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus. Analizuoja lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą. Kartu su lopšelio-darželio asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis.

PEDAGOGŲ TARYBĄ sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 • Ineta Balkuvienė, neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja
 • Nerijus Bakula, meninio ugdymo (muzikos)  mokytojas
 • Antanina Bartkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);
 • Silva Mikučionytė-Bingelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);
 • Lina Čenienė, meninio ugdymo (dailės)  mokytoja;
 • Jolanta Gudaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);
 • Dalė Juonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);
 • Renė Karsokienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Kierienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) ;
 • Neringa Kosmanienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);
 • Valentina Kvaraciejienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);
 • Elena Latvienė (Panočių skyrius), ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) ;
 • Irena Navickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);
 • Irena Nedzveckienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Nedzveckienė, psichologė
 • Danutė Petrulevičienė, priešmokyklinio  ugdymo mokytoja;
 • Aina Pūtienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);
 • Inga Sereičikienė, logopedė
 • Aušra Sukackienė, logopedė
 • Alė Uždavinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);
 • Eglė Valentukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);
 • Laima Vilkelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);
 • Rimutė Latvienė, direktorė;
 • Lina Alubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

METODINĖ TARYBA

METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS:

 • Nagrinėja ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo; strategijų įgyvendinimo klausimus; nustatyto metodinės veiklos prioritetus;
 • Nagrinėja ikimokyklinio ugdymo programas, aprobuoja grupių veiklos planus;
 • Nagrinėtjavaikų ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus;
 • Nagrinėja ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą, inicijuoja pedagogų gerosios patirties sklaidą, inovacijų diegimą lopšelyje-darželyje;
 • Inicijuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą;
 • Bendradarbiautja su kitų savivaldybių metodinėmis tarybomis bei socialiniais partneriais;
 • Teiktia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais vadovui, jo pavaduotojui ugdymui, Mokytojų tarybai.

Pirmininkas – Lina Alubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

NARIAI:

Jolanta Gudaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Valentina Kvaraciejienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Eglė Valentukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Neringa Kosmanienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Antanina Bartkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alė Uždavinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Elektroninio dienyno administravimą vykdantis asmuo atlieka šias pagrindines funkcijas:

 • informuoja elektroninio dienyno paslaugą teikiančios įmonės atstovus ir šios įstaigos direktorių apie kylančias technines ir administravimo problemas; sprendžia administravimo problemas savo kompetencijos ribose;
 • kiekvienų mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 5 d., registruoja į elektroninio dienyno duomenų bazę vaikų ir pedagogų sąrašus, sukuria grupes, nurodo grupių auklėtojus; koreguoja duomenis jiems pasikeitus;
 • suveda neformaliojo ugdymo veiklos pavadinimus ir tvarkaraščius pagal grupes;
 • sudaro kiekvienai lopšelio-darželio grupei neformaliosios ugdymo veiklos tvarkaraštį;
 • suteikia prisijungimą elektroninio dienyno vartotojams – auklėtojams, logopedui, meninio ugdymo pedagogui ar naujus duomenis juos pametusiems vartotojams;
 • lopšelio-darželio direktoriui sutikus, ištaiso elektroniniame dienyne padarytas klaidas;
 • informuoja ir konsultuoja lopšelio-darželio bendruomenės narius elektroninio dienyno pildymo, prisijungimo ir kt. klausimais.
 • esant poreikiui užrakina ir atrakina tabelių pildymo, koregavimo funkcijas;
 • stebi kiekvienos grupės vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščių informaciją;
 • atlieka elektroninio dienyno klaidų analizę ir teikia pasiūlymus dėl elektroninio dienyno tobulinimo lopšelio-darželio direktoriui.

Grupių auklėtojai, pildydami elektroninį dienyną, atlieka šias pagrindines funkcijas:

 • lopšelio-darželio elektroninio dienyno administratoriaus gavus prisijungimo vardą ir slaptažodį, prisijungia prie elektroninio dienyno;
 • neprivalo pateikti asmeninių duomenų (telefono, adreso), nurodo tik savo vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą;
 • suderinus su administratoriumi: naujus grupės vaikus į el. dienyną, įveda ir visą būtiną informaciją apie juos, įregistruoja administratorius, pateikus reikiamus dokumentus;
 • keičiantis vaikų duomenims (pavardė, mokestis, išvykimas ir kt.) informuoja administratorių, pateikęs atitinkamus dokumentus (prašymas, informacinis raštas) tą pačią dieną gavus dokumentus. Administratorius pakeitimus įveda sekančią dieną

Elektroninio dienyno administravimo grupė

 L. Alubauskienė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

R. Karsokienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Silva Mikučionytė-Bingelienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja.