Tikslai, uždaviniai

 

Tikslas – užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę.

 Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas vaikus ugdyti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.