Judesio ir korekcijos užsiėmimų tikslas – graži ir taisyklinga vaiko laikysena. Užsiėmimų metu tenkinamas natūralus poreikis judėti, stiprinami vaikų nugaros, pilvo, juosmens raumenys, lavinama motorika, saugoma ir stiprinama vaikų sveikata, dirbama individualiai, taikomi korekcijos pratimai vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų.
   
Muzikos pedagogas savo darbe ypatingą dėmesį skiria etnokultūrai. Skiepija pagarbą liaudies muzikai, panaudodama įvairius žanrus:  ratelius, žaidimus, šokius, giesmes, dainas, instrumentinę muziką, dalyvauja projektinėje veikloje, ruošia vaikus įvairiems konkursams.
   
Logopedas  teikia pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, individualizuoja veiklą, atsižvelgdama į kiekvieno konkretaus vaiko charakterio savitumą. Moko taisyklingai kalbėti, naudoja daug netradicinių, žaidybinių elementų.
  
Ikimokyklinio meninio ugdymo (dailės) mokytojas ugdo vaikus laisvai, savitai, intuityviai, spontaniškai ar sąmoningai reikšti savo jausmus, mintis, išgyvenimus, nuotaikos, sumanymus, meno kalba, meninės raiškos priemonėmis (linija, spalva, forma) bei bendrauti vaizdu. Suvokti dailės kūrinius, savo ir kitų kūrybą, aplinkos daiktus, gamtos ypatumus, išgyventi kūrybos džiaugsmą, atsipalaiduoti ir nusiraminti, jautriai suvokti grožį ir siekti jį kurti.
 
Visuomenės sveikatos specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminės sveikatos priežiūrą įstaigoje visuomenės sveikatos priežiūros aktų nustatyta tvarka; prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, pasirenka tinkamus sveikatos stiprinimo metodus, juos taiko, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą; vertina vaikų ugdymo aplinką pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą, vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą; teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams vaikų mitybos organizavimo, sveikatos priežiūros ir kt. klausimais; suteikia pirmąją pagalbą, kartu su lopšelio-darželio bendruomene bei kitais įstaigos specialistais įgyvendina sveikatingumo programas, projektus; organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją, dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, programose ir kitose veiklose.