Specialistų paslaugos

 
Judesio ir korekcijos užsiėmimų tikslas – graži ir taisyklinga vaiko laikysena. Užsiėmimų metu tenkinamas natūralus poreikis judėti, stiprinami vaikų nugaros, pilvo, juosmens raumenys, lavinama motorika, saugoma ir stiprinama vaikų sveikata, dirbama individualiai, taikomi korekcijos pratimai vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų.
   
Muzikos pedagogas savo darbe ypatingą dėmesį skiria etnokultūrai. Skiepija pagarbą liaudies muzikai, panaudodama įvairius žanrus:  ratelius, žaidimus, šokius, giesmes, dainas, instrumentinę muziką, dalyvauja projektinėje veikloje, ruošia vaikus įvairiems konkursams.
   
Logopedas  teikia pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, individualizuoja veiklą, atsižvelgdama į kiekvieno konkretaus vaiko charakterio savitumą. Moko taisyklingai kalbėti, naudoja daug netradicinių, žaidybinių elementų.
  
Ikimokyklinio meninio ugdymo (dailės) mokytojas ugdo vaikus laisvai, savitai, intuityviai, spontaniškai ar sąmoningai reikšti savo jausmus, mintis, išgyvenimus, nuotaikos, sumanymus, meno kalba, meninės raiškos priemonėmis (linija, spalva, forma) bei bendrauti vaizdu. Suvokti dailės kūrinius, savo ir kitų kūrybą, aplinkos daiktus, gamtos ypatumus, išgyventi kūrybos džiaugsmą, atsipalaiduoti ir nusiraminti, jautriai suvokti grožį ir siekti jį kurti.
 
Visuomenės sveikatos specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminės sveikatos priežiūrą įstaigoje visuomenės sveikatos priežiūros aktų nustatyta tvarka; prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, pasirenka tinkamus sveikatos stiprinimo metodus, juos taiko, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą; vertina vaikų ugdymo aplinką pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą, vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą; teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams vaikų mitybos organizavimo, sveikatos priežiūros ir kt. klausimais; suteikia pirmąją pagalbą, kartu su lopšelio-darželio bendruomene bei kitais įstaigos specialistais įgyvendina sveikatingumo programas, projektus; organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją, dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, programose ir kitose veiklose.
Pschologo specialistas

Psichologo pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padėti vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Lopšelio-darželio psichologas:

  • įvertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniais dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • vykdo darželio bendruomenės švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • atlieka aktualius darželyje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į darželio bendruomenės poreikius.

Dailės mokytojas

Kodėl svarbu dailės procesas? Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai piešia dėl patirties, tyrinėjimo, eksperimentavimo. Dailės proceso metu jie išgyvena kūrybingumą, paslaptį, džiugesį, sėkmes ir nesėkmes.  Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje formuojami patys elementariausi dailės mokėjimai ir įgūdžiai. Vaikų gebėjimas stebėti ir analizuoti vaizduojamą dalyką ugdomas palaipsniui. Šiuolaikinė pedagogika linkusi laikytis nuomonės, kad vaiko kūrybinė raiška negali ir neturi būti kaip nors reguliuojama.

Meninės priemonės. Šiame laikotarpyje kūrybinis procesas turi didelę reikšmę ir yra daug svarbesnis negu baigtinis produktas. Meninės priemonės turi atitikti poreikius, nes šio amžiaus vaikai nori išreikšti tai, kas jiems yra svarbiausia.