Pasiekimų vertinimas

PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA

              Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, du kartus per metus: spalio ir balandžio mėnesiais. Vertinimas atliekamas nuolat stebint vaiką kasdieninėje veikloje, analizuojant kūrybos darbus, kalbantis su tėvais ir vaikais. Tai fiksuojama ir kaupiama vaiko pasiekimų aplanke. Elektroniniame dienyne vertinama socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimo, kalbos, dailės, muzikos, vaidybos, kūno kultūros ugdymo sritys.

          Priešmokyklinio ugdymo mokytojai rudenį ir pavasarį vertina priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimus pagal pasiekimų sritis vadovaudamiesi  Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo mokytojas kartu su specialistu(ais) (logopedu, psichologu ir kt.), individualiai dirbusiu(ais) su vaiku. Vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir metodus.

Vaikų pasiekimų lygių požymiai fiksuojami pagal pasiekimų sritis. Įvertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje. Įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose.

Informacija apie vaiko individualius pasiekimus neviešinama. Individualių pokalbių metu tėvai nuolat informuojami apie vaiko daromą pažangą.                                                

Specialiųjų ugdymo/si poreikių vaikų vertinimas                            

Mokslo metų pradžioje logopedas fiksuoja vaiko kalbos išsivystymo lygį ir numato korekcinio darbo būdus, o metų gale – fiksuoja padarytą pažangą. Pildomos kalbos tyrimo kortelės, ruošiami korekcinio darbo planai, esant reikalui individualios programos. Mokslo metų gale pildoma logopedo darbo ataskaitos forma, vaiko pasiekimai aptariami Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.